Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

C ΜΕ ΠΕΙ : ΦΟΡΤΗΓΟ

Ψ

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟ 3501 KGR & ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ

Κατηγορία C (χωρίς όριο): Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων είναι η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) που αποδεικνύεται με την καταχώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κοινοτικού αριθμού <<95>> και την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας  C , όπως προβλέπεται στο π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Ο κωδικός “95” αναγνωρίζεται απο όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης ώς ΠΕΙ.

  • Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)  οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον παρακολουθήσει επιτυχώς ο οδηγός το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με το π.δ 74/2008 (Α’ 112) και τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Θεωρητικά: 16 ώρες
  • Πρακτικά: 15 ώρες

   Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 4 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Ταυτότητα
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Βιβλιάριο ασθενείας
  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση Εκτύπωσης