Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

CE: ΝΤΑΛΙΚΑ

CE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤOΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ Ή ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΜΑΖΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 750 KG.

Κατηγορία CE: Δικαίωμα οδήγησης για: Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα

  • Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται
  • Πρακτικά: 8 ώρες

Δικαιολογητικά Εγγραφής

  • 2 Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Ταυτότητα
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Οποιοδήποτε αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
  • Αίτηση Εκτύπωσης