Ερυθρού Σταυρού 1, Καβάλα
2513010822
6973750669
Menu
Close

Ειδική άδεια ταξί

New York City Taxi Wide Desktop Background

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της έκδοσης ειδικής αδείας ταξί για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών έως και την παραλαβή και παράδοση της ειδικής αδείας ταξί.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

 • Να είναι τουλάχιστον 21 ετών
 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65) όπως ισχύει κάθε φορά
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή το Δημόσιο (εξαιρούνται της απαγόρευσης οι συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος εφόσον συγγενής α΄ βαθμού ή σύζυγος έχει πλήρη κυριότητα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο με έδρα δημοτικό διαμέρισμα ή διοικητική μονάδα με πληθυσμό 1.000 κατοίκους κατά την τελευταία γενική απογραφή. Για την περίπτωση αυτή προσκομίζεται η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 • Να μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου
 • Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση παράνομου Ταξί
 • Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορία για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή Β΄ κατηγορία η οποία χαρακτηριζόταν στο παρελθόν ως επαγγελματική
 • Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν.3109/2003 με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2δ. του Π.Δ.243/1987 και Π.Δ.244/1987. Το κώλυμα παύει να υπάρχει αν η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ανεστάλη ή αν ο καταδικασθείς απολύθηκε υπό όρων ή αν παρήλθε δεκαετία από την έκτιση της επιβληθείσας ποινής ή αν χαρίστηκε η ποινή ή ήρθησαν οι κάθε είδους νόμιμες συνέπειες ποινής που έχει επιβληθεί και εκτιθεί
 • Να επιτύχει στην ειδική γραπτή εξέταση σε θέματα κανονισμού ΕΔΧ αυτοκινήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

 
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Οποιοδήποτε αποδεικτικό Α.Φ.Μ.
 • Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Βιβλιάριο υγείας
 • Τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (επικυρωμένο αντίγραφο)

Συγκεκριμένα:

 •  Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου για όσους έχουν γεννηθεί έως την 2 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
 • Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 3 – 4 – 1969 (Έλληνες υπήκοοι)
 • Κάτοχος Β’ Ερασιτεχνικής άδειας οδήγησης 24 μήνες τουλάχιστον.
 • Για αλλοδαπούς: Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Α2

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C,D

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Ταυτότητα
 • Φωτοτυπία διπλώματος
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου Δημοτικού για γεννημένους έως 31/03/1969 και στη συνέχεια Γυμνασίου ή Λυκείου
 • Για αλλοδαπούς: Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Α2

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα μας.